Polska Stories
Weekend.gazeta.pl rusza z Polska Stories (fot. materiały prasowe)
Weekend.gazeta.pl rusza z Polska Stories (fot. materiały prasowe)

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Polska Stories" zwanego dalej „Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Weekend.Gazeta.pl, dostępnego pod adresem URL: https://weekend.gazeta.pl/weekend/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem" w dniach od 28 kwietnia 2022 roku do 26 grudnia 2022 roku.

3. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Serwisu.

§ 2. Warunku udziału w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki:

a) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b) pełnoletnie, które jednak w dniu zgłoszenia do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2.1 nie ukończyły 30 lat,

c) nie są pracownikami/współpracownikami Organizatora, jak również ich małżonkami, dziećmi, rodzicami lub rodzeństwem;

d) nie są dziennikarzami (osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych) pozostającymi w stosunku pracy albo działającymi w takim zakresie na rzecz i z upoważnienia redakcji (w rozumieniu Prawa prasowego),

albo są dziennikarzami pozostającymi w stosunku pracy albo działającymi w takim zakresie na rzecz i z upoważnienia redakcji (w rozumieniu Prawa prasowego), ale ich łączne doświadczenie w powyższym zakresie nie przekracza 5 lat;

e) opublikowały co najmniej jeden tekst o charakterze materiału prasowego na łamach dowolnych środków masowego przekazywania (w tym serwisy internetowe, blogi, dzienniki, czasopisma).

f) oraz spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych etapów, jak również możliwość niewyłonienia lub ograniczenia liczby laureatów Konkursu, w wypadku, gdy poziom merytoryczny zgłaszanych w poszczególnych etapach tekstów nie będzie spełniał racjonalnie uzasadnionych oczekiwań i wymogów Organizatora związanych z możliwą publikacją tekstu na łamach Serwisu.  

§ 3. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs obejmuje trzy etapy:

a)     Etap I – zgłoszenia do Konkursu, etap zakończony wyłonieniem 20 osób zakwalifikowanych do etapu II,

b)     Etap II – warsztaty dziennikarskie online oraz wykonanie zadania konkursowego , etap zakończony wyłonieniem 10 osób zakwalifikowanych do III etapu;

c)     Etap III – warsztaty, szkolenia i współpraca z wyłonioną grupą uczestników oraz napisanie tekstu konkursowego, etap zakończony wyłonieniem głównego laureata Konkursu.

2. Etap I

2. 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać w terminie od dnia 28 kwietnia 2022 roku od godziny 6:00 do dnia 20 maja 2022 roku do godziny 23:59, wypełniając udostępniony na stronie konkursowej formularz, tj.

a)  wskazać dotyczący spraw lokalnych/regionalnych temat, na który uczestnik Konkursu chciałby napisać pracę konkursową o charakterze reportażu (opis tematu nie może przekraczać 500 znaków ze spacjami);

b) napisać próbkę tekstu reporterskiego lub dziennikarskiego o charakterze innym niż reporterski (tekst nie może przekraczać 2000 znaków ze spacjami);

c) podać informację o dotychczas zdobytym doświadczeniu dziennikarskim oraz uzasadnić chęć swojego udziału w Konkursie (łącznie nie więcej niż 1500 znaków ze spacjami)

d) podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);

e) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu.

2.2 Każdy uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

2.3 Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w Regulaminie jury wskaże 20 uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.

2.4 Organizator do dnia 27 maja 2022 roku zamieści na stronie Serwisu wyniki I etapu Konkursu oraz powiadomi zakwalifikowanych do II etapu uczestników wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 2.1.

3. Etap II.

3.1 Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w II etapie Konkursu wezmą udział w warsztatach dziennikarskich online w terminie wskazanym przez Organizatora w pierwszym tygodniu czerwca. O terminie i sposobie wzięcia udziału w warsztatach Organizator powiadomi uczestników wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 2.1. Warsztat składać się będzie z dwóch części (ogólna oraz case study) i trwać będzie łącznie 4h (z uwzględnieniem 30 minutowej przerwy).

3.2. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu mają za zadanie:

a) wziąć udział w warsztatach, o których mowa w § 3 ust. 3.1;

b) napisać tekst konkursowy według zasad i wytycznych ogłoszonych podczas warsztatów i przesłać go wraz ze swoim CV na adres e-mail podany przez Organizatora podczas warsztatów, o których mowa w § 3 ust. 3.1 w terminie do dnia 13 czerwca 2022 roku.

3.3 Spośród prac konkursowych przesłanych przez uczestników w II etapie Konkursu jury wskaże 10 osób zakwalifikowanych do III etapu Konkursu.

3.4 Organizator do dnia 20 czerwca 2022 roku zamieści na stronie Serwisu wyniki II etapu Konkursu oraz powiadomi zakwalifikowanych do III etapu uczestników wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 2.1.

4. Etap III.

4.1 Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w III etapie Konkursu zostaną objęci trzymiesięcznym programem szkoleniowym w zakresie umiejętności dziennikarskich – reportażowych obejmującym:

a) indywidualną pracę z uczestnikami nad ich pracami konkursowymi, szkolenie w zakresie pracy reporterskiej, pisania i redakcji tekstów,  opiekę mentorską zakładającą bieżący kontakt z uczestnikiem;

b) trzy dwugodzinne warsztaty dziennikarskie online.

c) jednodniowy warsztat online lub stacjonarny w siedzibie redakcji Serwisu mieszczącej się pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1.

W przypadku zorganizowania warsztatu, o którym mowa w pkt c) powyżej w formie stacjonarnej, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania uczestnika Organizator: pokryje koszty dotarcia do/z Warszawy w związku z warsztatem stacjonarnym, z tym jednak zastrzeżeniem, że pokrycie kosztów obejmować może jedynie podróż w obrębie terytorium Polski (nie obejmuje podróży poza jej granicami), a kwota kosztów jest racjonalnie uzasadniona, udokumentowana oraz została uprzednio indywidualnie uzgodniona i wyraźnie zaakceptowana przez Organizatora. Ponadto w takim wypadku Organizator zapewni zapewni dwa (minimum jeden) noclegi (noc poprzedzająca dzień warsztatu stacjonarnego i noc następująca po dniu warsztatu stacjonarnego) w Warszawie oraz wyżywienie w dniu warsztatu stacjonarnego w zakresie: śniadanie, obiad, kolacja.

Program będzie realizowany w terminie 20 czerwca roku – 23 września 2022 roku. Szczegółowy sposób/zakres/terminy realizacji programu zostaną uzgodnione przez Organizatora z uczestnikami.

4.2. Uczestnicy III etapu Konkursu mają za zadanie:

a)     wziąć udział w programie szkoleniowym, o którym mowa w § 4.1;

b)     napisać reporterski tekst konkursowy i przesłać na adres e-mail podany przez Organizatora w terminie do dnia  23 września 2022 roku.

4.3 Spośród prac konkursowych przesłanych przez uczestników w III etapie Konkursu jury wskaże:

a) jednego głównego laureata Konkursu;

b) pozostałym uczestnikom III etapu przysługiwać będzie tytuł laureata wyróżnienia.

4.4 Organizator do dnia 30 stycznia 2023 roku zamieści na stronie Serwisu ostateczne wyniki Konkursu oraz powiadomi laureata nagrody głównej wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 2.1.

5. W skład jury wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora, w szczególności redakcji Serwisu. Wyłaniając uczestników poszczególnych etapów oraz laureatów Konkursu jury będzie się kierować w szczególności kreatywnością, komunikatywnością, poziomem merytorycznym oraz poziomem umiejętności dziennikarskich

6. Po przesłaniu pracy konkursowej na każdym z etapów Konkursu w sposób określony w Regulaminie uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

7. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest autorem przesłanej pracy konkursowej i jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego.

8. Na potrzeby organizacji lub promocji Konkursu (w tym informowania o Konkursie) prace konkursowe lub ich fragmenty mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na profilach Serwisu utrzymywanych w serwisie Facebook i Instagram, a także na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie. W takim przypadku Organizator ma prawo terminie w 3 (trzech) dni roboczych liczonym od dnia otrzymania stosownego oświadczenia uczestnika lub powzięcia informacji o rezygnacji uczestnika, wskazać nowego uczestnika zakwalifikowanego do danego etapu lub odpowiednio laureata, o czym poinformuje na stronie Serwisu. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 3 i 4.

§ 4. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) dla laureata nagrody głównej możliwość 6-miesięcznej odpłatnej współpracy z redakcją Serwisu, obejmującej publikację co najmniej dwóch, a nie więcej niż czterech tekstów miesięcznie w oparciu o odrębną umowę podpisaną z laureatem po zakończeniu Konkursu;

b) dla laureata nagrody głównej oraz laureatów wyróżnień publikacja pracy konkursowej na łamach Serwisu w terminie wybranym przez Organizatora w okresie od 14 października 2022 roku do 18 grudnia 2022 roku za wynagrodzeniem w oparciu o odrębną umowę podpisaną z laureatem po zakończeniu Konkursu;

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3. Warunki na których zostaną zawarte umowy z laureatami Konkursu będą przedmiotem indywidualnych ustaleń między uczestnikiem a Organizatorem. Wysokość wynagrodzenia będzie ustalana według stawek obowiązujących w przedsiębiorstwie Organizatora.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres polskastories@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: Polska stories".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 6. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator").

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: polskastories@agora.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, tj. dostawcom usług informatycznych.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie oraz przekazanie nagrody.